Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

1.Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (Kupujícím) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího www.energydecin.cz

Provozovatel internetového obchodu:
Pavla Ticháčková, Teplická 202/18, 405 02 Děčín

IČ : 06101097

Zapsána v Živnostenském rejstříku od 15.5.2017

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Děčín

(dále jen \"Prodávající\")

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 724596683, Email: pavla.tichackova@energydecin.cz
Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

2. Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách obchodu www.energydecin.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

 Objednávka Kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu www.energydecin.cz nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem Kupujícího na uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací Prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

 Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je Kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

 Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží Prodávajícího Kupujícímu nebo výslovná akceptace Prodávajícího prostřednictvím e-mailu.

 Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webových stránkách jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je Prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

Uzavření kupní smlouvy je svobodným aktem kupujícího, který byl uzavřen dobrovolně a ze své svobodné vůle. Nespokojenost s léčivými účinky přípravků není důvod k reklamaci.

TYTO VÝROBKY JSOU SCHVÁLENY JAKO DOPLŇKY STRAVY. NEJSOU LÉKEM, NELZE JE ZA PŘEDEPSANÉ LÉKY ZAMĚŇOVAT ANI NEMAJÍ SCHVÁLENÉ LÉČIVÉ ÚČINKY.

3. Platební podmínky

 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícím způsobem:
 - bezhotovostním platebním stykem převodem peněz z účtu Kupujícího na účet Prodávajícího.

Bankovní účet Prodávajícího je veden v CZK u Fio banky. Číslo účtu Prodávajícího je 2401216362/2010.

 Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji, který slouží jako daňový doklad.
 

4. Přeprava a dodání zboží

 Náklady na poštovné a balné nese Kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na webových stránkách www.energydecin.cz

 Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Komunikace mezi Kupujícím a Prodávajícím

Komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Osobní odběr

Pokud Kupující objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, Prodávající Kupujícímu zašle informaci, že zboží je připraveno k výdeji na místě a v čase, které si Prodávající předem domluví s Kupujícím. Zboží je Kupujícímu rezervováno po dobu pěti pracovních dnů od výzvy k odběru zboží, pokud není předem dohodnuto jinak. Osobní odběr je možný pouze po předchozí telefonické domluvě. Prodávající nemá fyzicky vedenou provozovnu.

7. Odstoupení od smlouvy

 Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím e-mailu nebo písemně na adresu Prodávajícího.

 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícím a to v neporušeném stavu, doplňky stravy musí být neotevřené. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to bezhotovostním převodem peněz z účtu Prodávajícího na účet Kupujícího. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícími dříve, než mu Kupující zboží vrátí.

 Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy).

 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit a zboží vrátit, pokud spotřebitel zboží otevřel a tím porušil originalitu obalu.

 Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom Kupujícího informuje prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

8. Práva z vadného plnění

 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy Kupující zboží převzal:
 - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
 - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 Právo Kupujícího z vadného plnění představuje vada, kterou má zboží při převzetí Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) na odstoupení od smlouvy.

 Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese sídla společnosti:

Ing. Pavla Ticháčková, Teplická 202/18, 405 02  Děčín

 Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího vadné zboží.

9. REKLAMACE

Záruční doba
Našim zákazníkům poskytujeme záruční lhůtu v délce 24 měsíců, není-li přímo u zboží uvedena lhůta delší.
Je-li na produktu, jeho obalu či v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná záruční doba běžet znovu okamžikem převzetí nového zboží.

Uplatnění reklamace
Za všech okolností se snažíme zákazníkům vyjít vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, má právo jej u nás reklamovat.
Zašlete reklamované zboží (pokud možno včetně kopie dokladu o prodeji, případně i průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu.
Pokud reklamujete kosmetické výrobky z důvodu alergické reakce, připojte k reklamovanému zboží i lékařskou zprávu, kterou potřebujeme pro reklamační řízení s našimi dodavateli / výrobci.

Adresa pro uplatnění reklamace:
Ing. Pavla Ticháčková, Teplická 202/18, 405 02 Děčín

Kontakt pro uplatnění reklamace:
Email: pavla.tichackova@energydecin.cz
Tel: 724596683
O přijetí reklamovaného zboží Vás budeme informovat do 2 pracovních dní od převzetí zboží do reklamačního procesu formou e-mailu.

Vyřízení reklamace
Reklamaci vyřídíme nejdéle do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě Vám vyměníme zboží za nové nebo Vám vrátíme peníze dle Vašeho požadavku.
O způsobu vyřízení reklamace je Kupující informován e-mailem.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat!

10. Řešení spotřebitelských sporů

Pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má Kupující právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

12. Ochrana osobních údajů a prohlášení o zpracování osobních údajů

 Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely Prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží Kupujícímu.

 Kupující má právo kdykoli požádat písemně Prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze Prodávajícího.

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Jako prodávající plně respektujeme důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete nám. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

Podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) máte jako kupující právo na přístup (právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o své osobě), právo na opravu (osobních údajů, které mi nahlásíte, že nesouhlasí), právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle), právo na omezení zpracování (např. znepřístupnění Vámi vybraných osobních údajů nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek), právo na přenositelnost dat (data obdržíte ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), právo vznést námitku (v případě, že nelze vyhovět Vašemu právu na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování) a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás pomocí emailu na adresa pavla.tichackova@energydecin.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Jsme podle zákona vázáni mlčenlivostí.

V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovávám Vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který mi ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další).

Dále zpracovávám Vaše data a osobní údaje na základě vašeho dobrovolného, účelného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Pokud svůj souhlas s účelem zpracování odvoláte, budou Vaše data bez prodlení vyřazena ze zpracování, pokud je nebude nutné zpracovávat z jiných právních důvodů (např. nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti).

Na požádání Vám podle možností obratem, písemně a v souladu s vaším právem na přenositelnost dat oznámíme, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané.

Vaše údaje budou použity k tomu, abyste byli informováni o produktech a službách. Pokud byste s nimi nesouhlasili, máte právo svůj souhlas kdykoliv odebrat a můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohl Vaše údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv jednoduše odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého mého emailu. V případě SMS odesláním zprávy na kontaktní email.

Automatické získávání a zpracování údajů o chování návštěvníků webu pro marketingové účely (cílení reklamy) je možné pouze na základě Vašeho souhlasu a je aktivováno z Vašeho podnětu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky. Údaje o chování návštěvníka na webu mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování návštěvníků webu.

Údaje o Vašem chování se mohou ukládat jako malé soubory “cookies” ve Vašem zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky. Dále se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého zařízení navštívili tyto stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.

Souhlas se získáváním a zpracováním údajů pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Případně můžete používání cookies také deaktivovat přímo ve Vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies:

Vaše osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace přes webový formulář, přihlášením do ankety, vypsání cen nebo vyplněním objednávky. Na každém takovém místě je vždy srozumitelně uvedeno jaké údaje a za jakým účelem je poskytujete.

Správcem a hlavním zpracovatelem osobních údajů je za Energy  Děčín Pavla Ticháčková.

Zpracovatelem osobních údajů jsou

ENERGY CZECH REPUBLIC a.s., Česká pošta, s.p., SmartSelling, MioWeb, FAPI

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

V Děčíně  dne 1.5.2018