GDPR

 

Web www.energydecin.cz (dále jen Emergydecin.cz) prostřednictvím majitele Ing. Pavly Ticháčkové, zpracovává osobní údaje podle právních předpisů, které nabyly účinnost 25. 5. 2018 dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (zákon o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů – dále jen Zákon) a taktéž v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – dále jen Nařízení) .

V tomto dokumentu se shrnují důležité informace o zpracování osobních údajů, které souvisí s naší činností – prodej, distribuce, propagace přírodních doplňků stravy a dalších předmětů a pomůcek sloužící k podpoře zdraví a zdravého životního stylu, vzdělávání a osvěta o zdravém životním stylu - klient poskytne. Dokument pojednává o účelu uchovávání osobních údajů a přesně stanovuje způsoby, jak mají být osobní údaje našich klientů chráněné.

Správce: Ing. Pavla Ticháčková, IČ: 06101097, sídlo: Teplická 202/18,

40502 Děčín 4 www.energydecin.cz

Zodpovědná osoba z hlediska ochrany osobních údajů:

Ing. Pavla Ticháčková tel: +420 724 596 683, pavla.tichackova@energydecin.cz, energydecin@gmail.com

Rozsah zpracování osobních údajů:

Web Energydecin.cz, Ing. Pavla Ticháčková zpracovává osobní údaje poskytnuté klientem prostřednictvím formuláře registrace, elektronickou nebo písemnou formou, případně jinou formou, například telefonicky nebo písemně. Akt registrace probíhá pak v Klubech Energy – partnerech společnosti, na webové stránce společnosti ENERGY CZECH REPUBLIC a.s. (www.energy.cz), telefonicky u zásilkové služby nebo prostřednictvím e-mailu.

Zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat hlavně:

- Osobní údaje běžné: jméno, příjmení, e-mailová adresa, pokud je klient poskytl, také akademický titul, adresu bydliště, telefonní číslo. V souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce Energydecin.cz www.energydecin.cz jsou zpracované také IP adresa, soubory cookies a případně device identifikátor zařízení klienta (kvůli případné změně rozlišení grafiky stránek pro větší komfort zákazníka).

- Osobní údaje citlivé, respektive údaje zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení), Energydecin.cz Ing.Pavla Ticháčková nevyžaduje, nezpracovává a ani neuchovává.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování:

Osobní údaje klientů jsou zpracovány za účelem zajištění jejich řádné účasti v systému tak, aby bylo možné poskytnout klientovi všechny dojednané zboží, služby, bonusy a výhody, tj. poskytnutí slev, informace o novinkách atd. Informace jsou využívány hlavně při komunikaci s klientem, a to především:

  1. Při identifikaci klienta v distribuční síti za účelem poskytnutí zboží.
  2. Pro vnitřní komunikaci s klientem (například zasílání novinek, automaticky generovaných upozornění, případně vystavení potvrzení pro daňové účely).
  3. V souvislosti s plněním právních povinností Energydecin.cz Ing. Pavla Ticháčková, jaké jsou nebo budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, nebo

pokud to bude nevyhnutelné k ochraně práv a právních nároků. Případně pro účely oprávněných zájmů společnosti, nebo jiných osob (podle Nařízení):

V některých případech mohou být některé osobní údaje v rozsahu jména využity k veřejné prezentaci a pro marketingové účely Energydecin.cz, vůči existujícím nebo potencionálním zákazníkům, resp. veřejnosti, s cílem podpořit zdravý životní styl a marketing.

Zdroje osobních údajů: Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od klientů, a to hlavně v souvislosti s registrací a nákupen na webu Energydecin.cz.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a zákazník má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zcela, nebo částečně.

Souhlas je možné odvolat ústně, telefonicky ale také prostřednictvím stránek Energydecin.cz (tedy způsobem, jak byl původně udělen), nebo také písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Ing. Pavly Ticháčkové. Případně emailem pavla.tichackova@energydecin.cz, energydecin@gmail.com.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno, můžeme zpracovávat osobní údaje jen v rozsahu jiného právního důvodu zpracování, tedy hlavně při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Subjekty zpracovávající osobní údaje: Osobní údaje zpracovávají přímo Ing. Pavla Ticháčková a to v písemné a elektronické formě.

Osobní údaje mohou takto zpracovávat též další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, kteří jsou také vázáni Nařízením o zpracování osobních údajů. Jde výhradně o společnosti, které se přímo podílejí na systému fungování, jako firmy, jež vytvářejí informační systémy, např. fakturační systém FAPI, práce s e-maily SmartEmailing. Mimo jiné jsou všichni partneři smluvně vázaní ochranou údajů a úplným zákazem jiného nakládání s osobními údaji než pro společnost Energydecin.cz Ing. Pavlu Ticháčkovou a pro její výrobky či marketing.

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám: Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným podle zvláštních předpisů (například orgánům činným v trestním řízení, soudům apod.) a osobám na pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro Ing. Pavlu Ticháčkovou Energydecin.cz., s nimiž bude společnost při poskytování podpory spolupracovat.

Se zvláštním předcházejícím souhlasem klienta mohou být osobní údaje zpřístupněny také dalším osobám, případně veřejnosti v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností společnosti.

Období, pro něž klient souhlasí se zpracováváním, a doba uložení osobních údajů:

Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na celé období účasti klienta v Informačním systému společnosti Energydecin.cz. Období, pro něž je souhlas udělen, končí taktéž odvoláním souhlasu.

Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu účasti klienta v Informačním systému společnosti Energydecin.cz.

Poté, co bude účast klienta v systému ukončena, uchovává společnost osobní údaje jen po dobu nezbytnou pro dodržení legislativy ČR (zákony o účetnictví a daních).

Práva subjektu údajů: V případě požadavku má subjekt údajů právo, aby oprávněná osoba, která bude zpracovávat jeho osobní údaje, prokázala svou totožnost, případně poskytla další doplňující údaje, jako je především oznámení zvláštního zákona (právního podkladu), na jehož základě jsou osobní údaje zpracovávány, a dobrovolnosti poskytnout osobní údaje.

Subjekt údajů má rovněž právo na základě písemné žádosti od správce vyžadovat:

- ve všeobecně srozumitelné formě informace o stavu zpracování svých osobních údajů v informačním systému

- ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje na zpracování

- ve všeobecně srozumitelné formě opis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

- opravu jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

- likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování

- likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů: Energydecin.cz Ing. Pavla Ticháčková se snaží vycházet co nejvíce vstříc klientům při naplňování práv uvedených níže, ale i ostatních Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

- Právo na informace podle čl. 13 a 14 Nařízení.

- Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 Nařízení: Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se ho týkají, a společnost je povinna tuto informaci bez zbytečného odkládání zaslat.

- Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 Nařízení: Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jej týkají. Se zřetelem na účel zpracování osobních údajů má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.

- Právo na výmaz osobních údajů podle č. 17 Nařízení: Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu týkají.

- Právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 Nařízení: Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů ve společnosti.

- Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 Nařízení: Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu týkajícího se jeho konkrétní situace vykonávané na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo písm. f) včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Energydecin.cz Ing. Pavla Ticháčková nesmí dále zpracovat osobní údaje, pokud neprokáže nevyhnutelné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy subjektu údajů nebo důvody na uplatnění právního nároku. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, Energydecin.cz Ing. Pavla Ticháčková nebude dále osobní údaje za účelem přímého marketingu zpracovávat.

- Právo na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 Nařízení: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se jej týkají a které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo předat tyto osobní údaje jinému správci, pokud je to technicky možné.

Aktuálně platné znění Poučení o zpracování osobních údajů je vždy zveřejněno na stránkách společnosti.

Pokud byste měli jakékoli dotazy, nebo Vám nebylo něco v těchto záležitostech jasné, neváhejte nás prosím zkontaktovat, rádi Vám odpovíme.

Seznam zpracovatelů osobních údajů spolupracujících s Energydecin.cz Ing. Pavlou Ticháčkovou:

Partneři přicházející do styku (zpracovatelé osobních údajů) :

ENERGY CZECH REPUBLIC a.s.

Česká pošta, s.p.,

SmartSelling,

MioWeb,

FAPI